mcd@payap.ac.th โทรศัทพ์ 053-306-418 ต่อ 2223, 6220 / มือถือ 099-272-0070
เชิญชวยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการทำพันธกิจกับผู้พิการ
March 15, 2017
0

พระคริสตธรรมแมคกิลวารี ร่วมกับองค์กร Joni and Friends เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม การอบรมการทำพันธกิจกับผู้พิการ

การอบรมการทำพันธกิจกับผู้พิการ 2017