mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070
การบรรยายพิเศษเรื่องมุมมองของศาสนาต่อความพิการ
March 16, 2017
0

เชิญชวนผู้สนใจมารับ การบรรยายพิเศษเรื่องมุมมองของศาสนาต่อความพิการ ในวันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2017 เวลา 19.00 น. ที่มหาวิทยาลัยพายัพ

การบรรยายพิเศษ เรื่องมุมมองในศาสนาต่อความพิการ