mcd@payap.ac.th โทรศัทพ์ 053-306-418 ต่อ 2223, 6220 / มือถือ 099-272-0070

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร 

ก. เอกสารที่ต้องส่งไปยังศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อรับได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา หรือ ดาวโหลดฟอร์ม
 2. รูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)เอกสารประกอบการสมัคร
 5. สำเนาใบรับรองการรับบัพติศมาหรือจดหมายรับรองจากคริสตจักร ที่ระบุวันเดือนปีที่ผู้สมัครรับบัพติศมา และยืนยันว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ฯ
 6. จดหมายรับรองจากคณะธรรมกิจของคริสตจักร หรือคณะกรรมการของคริสตจักรที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก (ระบุการรับทราบและรับรองผู้สมัครในการสมัครเรียน) (ใส่ลิงค์)
 7. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
 8. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (ใส่ลิงค์)
 9. จดหมายรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา (ระบุจำนวนทุนการศึกษาและระยะเวลาที่จะได้รับการสนับสนุน) (ใส่ลิงค์)
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 11. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ข. เอกสารตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ที่ผู้รับรองต้องส่งให้คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยตรง (ผู้รับรองต้องไม่เป็นญาติกับผู้สมัคร)

ที่อยู่ –  คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 1. แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจ
 2. แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากผู้นำคริสเตียนในคริสตจักร หรือคณะ หรือองค์กร
 3. หากจบจากพระคริสต์ธรรมอื่นจะต้องมีแบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติจากอาจารย์ในสถาบันที่สำเร็จการศึกษามา

ค. แฟ้มสะสมงาน

ให้นำแฟ้มสะสมงานของตนเองมาในวันสัมภาษณ์เพื่อแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม