mcd@payap.ac.th โทรศัทพ์ 053-306-418 ต่อ 2223, 6220 / มือถือ 099-272-0070

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

รับตรงครั้งที่ 1

สมัครด้วยตนเอง 31 ตุลาคม 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบความรู้พระคัมภีร์ ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 7 เมษายน 2560 ทาง www.payap.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักทะเบียนฯ

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รับตรงครั้งที่ 2

สมัครด้วยตนเอง 27 กุมภาพันธ์ 2560 – 19 พฤษภาคม 2560
สอบความรู้พระคัมภีร์ ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทาง www.payap.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 ณ สำนักทะเบียนฯ

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ตารางเวลาการสอบ

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนและเตรียมความพร้อม

08.30-10.00 น. สอบความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์

10.30-12.00 น. สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00-17.00 น. สอบสัมภาษณ์

(หมายเหตุ: ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 10 คน คณะกรรมการจะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ครึ่งหนึ่งในช่วงเช้า และกลุ่มนี้จะสลับไปสอบวัดความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และภาษาอังกฤษในช่วงบ่าย)