mcd@payap.ac.th โทรศัทพ์ 053-306-418 ต่อ 2223, 6220 / มือถือ 099-272-0070

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร6a0120a4f88a1c970b017ee3be28fd970d

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรแล้ว
  3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
  4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ให้นำแฟ้มสะสมงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)