mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี

6a0120a4f88a1c970b017ee3be28fd970d

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรแล้ว
  3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
  4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ให้นำแฟ้มสะสมงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)

ปริญญาโท

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ สกอ. รับรอง
  2. รับบัพติศมา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
  3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน อย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ
  4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย