mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

บทความวิชาการ

การเตรียมบทความวิชาการ

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2017

  1. เป็นบทความทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในเชิงวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร
    สถาบันคริสเตียน หน่วยงานคริสเตียน และสังคมไทย
  2. เป็นบทความทางวิชาการที่ไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพื้นฐานของคริสต์ศาสนา
  3. เป็นบทความทางวิชาการ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 14 (Single Space) ความยาว 6 – 12 หน้า กระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรมแล้ว)
  4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract จะต้องพิมพ์คำสัญในบทคัดย่อภาษาไทย และ พิพม์ Keywords ใน Abstract
  5. มีคำนำ เนื้อหา และสรุป ที่ชัดเจน
  6. จัดทำเชิงอรรถอ้างอิง และ บรรณานุกรม ตามมาตรฐาน Turabian 7th edition
  7. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือได้เสนอในการประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน

ดูตัวอย่างการจัดหน้าได้ ที่นี่