mcd@payap.ac.th โทรศัทพ์ 053-306-418 ต่อ 2223, 6220 / มือถือ 099-272-0070

คณาจารย์ บุคลาการ

คณาจารย์

อาจารย์ประจำ

robศาสนาจารย์โรเบิร์ต คอลลินส์

วุฒิการศึกษา – ปริญญาโทร M.Th จาก พระคริสต์ธรรม Pittsburgh Theological Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิชาที่สอน – ภาษากรีก ภาษาฮีบรู พันธสัญญาใหม่ การตีความพันธสัญญาใหม่ การเทศนา

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

อ.เอสเธอร์ศาสนาจารย์ เอสเธอร์ เวคแมน

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน – การให้คำปรึกษา

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

chulephanศาสนาจารย์ ดร. ชุลีพรรณ ศรีสุนทร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Th.D จาก Boston University School of  Theology, USA.

วิชาที่สอน

ศาสนาศาสตร์ การให้คำปรึกษา

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

อ.ชัยพรศาสนาจารย์ ชัยพร ปัญญา (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Master of Theology in Old Testament จาก Lutheran Theological Seminary in Hong Kong

วิชาที่สอน

พันธสัญญาเดิม การเทศนา สนามศึกษา

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

อ.มานิตย์ศาสนาจารย์ มานิตย์ มณีวงศ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนาชีวิตนักศึกษา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Theology  MTS. (Master of Sacred Theology) จาก Lutheran Seminary, Hong Kong

วิชาที่สอน

ผู้นำคริสตจักร ศาสนาพิธี การทรงเรียก สนามศึกษา

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

ดร.สาธนัญศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ (คณบดี)

วุติการศึกษา

ปริญญาเอก คริสตศาสนาศาสตร์ จาก Fuller Theological Seminary, USA

วิชาที่สอน

ศาสนศาสตร์

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

อ.สุภัทราครูศาสนา สุพัตรา อินต๊ะเทพ

วุฒิกาศึกษา

ปริญญาโท เทววิทยา (M.Div) จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

วิชาที่สอน

ดนตรีคริสต์จักร

 

 

 

 

อ.พร้อมอาจารย์ พิเชฐ จันทร์รัตน์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (M. Div) จาก พระคริสต์ธรรม Trinity Theological College, Singapore

วิชาที่สอน

ประวัติศาสตร์คริสตจักร พันธกิจมิชชั่น และการประกาศพระกิตติคุณ

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

อ.ดวงสุดาอาจารย์ ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

 

 

 

 

 

 

ดร.ชนันภรณ์ครูศาสนา ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี (ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D  จาก Princeton Theology Seminary ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิชาที่สอน

คริสเตียนศึกษา

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

อ.แทนอาจารย์ สันติภาพ วิริโยทัย

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

ระเบียบวิจัยสำหรับพันธกิจ ดนตรีคริสตจักร

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

13151648_1173938632638792_4756329737201749811_nศจ. มูน ซุง ปาร์ค

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

ศาสนาจารย์ ดร. จุน ฮอง โช

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก D. Min จาก  พระคริสต์ธรรม Westminster Theological Seminary

วิชาที่สอน

พันธกิจมิชชั่น

 

 

yeomศาสนาจารย์ ดร.ซิน ซึง  ยอม

วุฒิการศึกษา

PhD (Asian Center of Theological Studies and Mission, Seoul, Korea)

วิชาที่สอน

พันธกิจมิชชั่น ประวัติศาสตร์คริสตจักรเอเชีย

 

 

 

 

 

1655793_299069820241189_342695849_oดร. ไบรอัน ลิม่า

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

 

 

 

 

ดร. สกุณี เกรียงชัยพร

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน ระเบียบวิจัยเพื่อพันธกิจ

 

 

ศาสนาจารย์ ดร. โฟลเรียน

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

 

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

 

itthaphonอาจารย์อิฐฏพล ดวงนภา

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

ผลงานวิชาการ

อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

 

อาจารย์ อุ้ม

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

อาจารย์พิเศษ

narongดร. ณรงค์ ทองสุข

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ นรินทร์

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

 

ศาสนาจารย์ ดร. ศิริกันยา บุณยเกียรติ

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

 

ศาสนาจารย์ ปริญดา

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

 

 

williamศาสนาจารย์ วิลเลี่ยมโยเดอร์

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

คริสต์ศาสนศาสตร์

 

 

 

 

 

 

บุลลากร

worachartผป. วรชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

katjamaคุณกัจมาต์ วิสุทธิชน

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณนันทน์ ศิริสุจินต์