mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
A brief revision of my vision

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่1 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรคริสต์ศาสนาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายชื่อได้ ที่นี้ ขอพระเจ้าโปรดอวยพรน้องทุก ๆ ที่สมัครสอบ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านในทางต่าง ๆ ที่พระองค์จะทรงนำ      

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับงานสัมมนาการทำพันธกิจกับผู้พิการที่ผ่านพ้นไป หวังใจว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจได้รับมุมมองใหม่มากมายสำหรับการสำแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับผู้พิการ สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ ที่นี้ เอกสารประกอบการสัมมนา

เชิญชวนผู้สนใจมารับ การบรรยายพิเศษเรื่องมุมมองของศาสนาต่อความพิการ ในวันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2017 เวลา 19.00 น. ที่มหาวิทยาลัยพายัพ

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อและกำหนดการสอบในวันต่าง ๆ ได้ในลิงค์ด้านล่าง ตารางสอบ ปริญญาตรี 23 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 ตารางสอบ ปริญญาโท 31 มีนาคม 2560 ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่าน

เชิญร่วมงาน การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 2017 (Thailand Theological Academic Conference 2017) วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมส่งผลงานวิชาการได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2017   ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 099-272-0770 Email: mcd@payap.ac.th Facebook:      ThailandTheologicalAcademicConfernce