mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
August 2, 2021
0

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาวิชาคริสต์ศาสน์ศึกษา

%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%ad-%e0%b8%99%e0%b8%81