mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟลอเรียน เฟิร์ก ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
August 2, 2021
0

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟลอเรียน เฟิร์ก  ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา อนุสาขาวิชาคริสต์ศาสน์ศึกษา

%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99