mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
Uncategorized
รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชานเมืองภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and Ministry of Local Churches in the Northern suburb area belonging to the 1st district Church of the Church of Christ in Thailand / โดย มานิตย์ มณีวงศ์, สุคนธ์รักษ์ ปัญญา.
มีนาคม 15, 2017
0