mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
Uncategorized
รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of the local churches in Chiang Mai city area belonging to the First District of the Church of Christ in Thailand / โดย เอสเธอร เวคแมน, อิฏฐพล ดวงนภา
มีนาคม 15, 2017
0