mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
Uncategorized
รายงานวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตชนบทภาคเหนือสังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and Ministry of Local Churches in rural area of Northern Thailand belonging to the first district of the Church of Christ in Thailand / โดย ชุลีพรรณ ศรีสุนทร, สมาน ไชยสถาน
March 15, 2017
0