mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
March 30, 2017
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่1 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรคริสต์ศาสนาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายชื่อได้ ที่นี้

ขอพระเจ้าโปรดอวยพรน้องทุก ๆ ที่สมัครสอบ ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านในทางต่าง ๆ ที่พระองค์จะทรงนำ