mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
June 1, 2017
0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 15 มิถุนายน 2560

รหัสสอบ ชื่อ – สกุล
MCD01 นางสาวนาลา มะดาว
MCD02 นายไพรัตรน์ วิมลประสพ
MCD03 นายปรีชา แซ่ว้าง
MCD04 นายหฤทธิ์พงษ์ จันทร์ปวงเสน
MCD05 นางสาวภาณุมาศ ประกายเพชร

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 16 มิถุนายน 2560

รหัสสอบ ชื่อ – สกุล
MCD06 นางสาวดาวพระศุกร์ อรจง
MCD07 นายจอมู อรจง
MCD08 นางสาวพิชญดา พิตินันท์
MCD09 นางสาวสุนี เปียผะ
MCD10 นายกอฟู แซ่หลี่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรปริญญาโท วันที่ 22 มิถุนายน 2560

รหัสสอบ ชื่อ – สกุล
MCD01 นางสาวชนิตร์นัยน์ แดงเรือน
MCD02 นายนิติพนธ์ พันธ์ผดุงกูล
MCD03 นางสาวปัทมาภรณ์ ภาษามาก
MCD04 นางสาวภิรารมณ์ สะริมู
MCD05 นายภานุพงศ์ ชุติมาพงศ์รัตน์

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตรปริญญาโท วันที่ 23 มิถุนายน 2560

รหัสสอบ ชื่อ – สกุล
MCD06 นายปรีชา ทุ่งไพศาล
MCD07 นายฟิลิป ชัยสุริยา
MCD08 นายมารุต วงค์วรรณ
MCD09 นายสาลาโม จะอือ