mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่สอง ประจำปีการศึกษา 2560
July 3, 2017
0

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมขอแสดงความยินดีกับผู้่านการสอบคัดเลือกในรอบที่สองดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับ ปริญญาตรี 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับ ปริญญาโท

โปรดอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวในเอกสารด้วย

ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่าน