mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770
บทบาทและความสําคัญของบทเพลงในที่ชุมนุมนมัสการของคริสตจักรจากมุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ – อ.สันติภาพ วิริโยทัย
November 1, 2018
0

บทบาทและความสําคัญของบทเพลงในที่ชุมนุมนมัสการของคริสตจักร
จากมุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

อ.สันติภาพ วิริโยทัย

40139229_2054977161182221_3119611214406090752_nดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคริสเตียนหรือที่ถูกเรียกว่าคริสตจักรตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะดนตรีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังคริสตจักรจึงใช้ดนตรีเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการมาชุมนุมนมัสการ ถึงอย่างไร ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของดนตรีคริสตจักรมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และบ่อยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุที่ทําให้ความสําคัญและบทบาทที่แท้จริงของดนตรีในคริสตจักรถูกบิดเบือนไปบาง

ครั้งคริสตจักรได้ให้ความสําคัญกับรูปแบบของแนวดนตรีการใช้เครื่องดนตรีและความยอดเยี่ยมของดนตรีมากกว่าความสําคัญและบทบาทที่แท้จริงของดนตรีคริสตจักร เพื่อให้เข้าใจถึงความสําคัญและบทบาทหน้าที่ของดนตรีคริสตจักรที่แท้จริง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาจากหลักปฏิบัติของคริสตจักรในยุคเริ่มแรก และเนื่องจากคริสตจักรในยุคเริ่มแรกนั้นถือกําเนิดในสมัยช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 เอกสารท่ีสําคัญที่สุดจึงเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมด้านดนตรีในคริสตจักรเพียงอย่างเดียวคือการร้องเพลงในที่ชุมนุมนมัสการ ซึ่งปรากฎในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ข้อที่ 18 ถึง 19 และพระธรรมโคโลสีบทที่ 3 ข้อที่ 16 พระธรรมท้ังสองตอนได้กล่าวถึงการร้องเพลงในที่ชุมนุมนมัสการว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญฝ่ายจิตวิญญาณ การร้องเพลงในที่ชุมนุมนมัสการได้ถูกใช้เพื่อการภาวนาอธิษฐานและยืนยันหลักความเชื่อของคริสเตียน โดยมีบทเพลงทั้งสามประเภทคือ เพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งการร้องบทเพลงท้งสามประเภทในทที่ชุมนุมนมัสการนั้นทําให้บรรลุถึงบทบาทและความสําคัญที่แท้จริงของดนตรีคริสตจักร

สามารถดาว์นโหลดบทความฉบับเต็มได้ที่ เว๊ปไซต์ของวารสารดนตรีรังสิต https://www.rsu.ac.th/rscmjournal/?page_id=29