mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

การส่งเสริมวิชาการ

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร ชุมชนคริสเตียน และสังคมไทย โดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการผ่านการตีพิมม์ในวารสารวิชาการ สื่อออนไลน์ การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การตีพิมพ์หนังสือ รวมทั้งการเป็นวิทยากรในโครงการงานบริการวิชาการสู่ชุมชนต่าง ๆ

img_7211dsc07975img_7432

ผลงานอาจารย์

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิพม์เผยแพร่ทางวารสารวิชาการ งานประชุมวิชาการ ตำราหรือหนังสือ
(ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์์การขอตำแหน่งวิชาการแล้ว) ต่าง ๆ โดยเรียงลำดับตามปีที่เผยแพร่และชื่อของผลงาน

ตีพิมพ์ปี พ.ศ.2563 (ปี ค.ศ.2020)

ตีพิมพ์ปี พ.ศ.2562 (ปี ค.ศ.2019)

ตีพิมพ์ปี พ.ศ.2561 (ปี ค.ศ.2018)

ตีพิมพ์ปี พ.ศ.2560 (ปี ค.ศ.2017)

ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2559 (ปี ค.ศ.2016)

ตีพิพม์ปี พ.ศ. 2558 (ปี ค.ศ.2015)

ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2557 (ปี ค.ศ.2014)

ตีพิพม์ปี พ.ศ. 2556 (ปี ค.ศ.2013)

ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2555 (ปี ค.ศ.2012)

ผลงานนักศึกษา

รายงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท (เรียงตามลำดับอักษรของชื่อหัวข้อผลงาน)

สำเร็จปีการศึกษา 2564

สำเร็จปีการศึกษา 2563

สำเร็จปีการศึกษา 2562

สำเร็จปีการศึกษา 2561

สำเร็จปีการศึกษา 2560

 

สำเร็จปีการศึกษา 2559

สำเร็จปีการศึกษา 2558