mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (M.A.)

 

poster mcgilvary_Final copy

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

ใบสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (ป.โท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาโท

6a0120a4f88a1c970b017ee3be28fd970d

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 2. รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรแล้ว
 3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
 4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ให้นำแฟ้มสะสมงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)

การสอบคัดเลือก

 • การสอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์

การสอบนี้เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ของผู้สมัครว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์มากน้อยเพียงไร สำหรับการสอบนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบและเป็นระบบออนไลน์เพื่อเป็นการวัดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้วย เนื่องจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ควบคู่ไปการการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ผู้สอบจะได้รับกระดาษจดบันทึกและปากกาในกรณีที่ต้องการจดบันทึกความจำ หรือเขียนโครงร่าง แต่ข้อความที่ปรากฏในกระดาษจดบันทึกนี้จะไม่สามารถนำมาตรวจให้คะแนนได้

 • สอบความรู้พื้นฐานภาษbible4าอังกฤษ

เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องทำการวิจัยค้นคว้าอิสระ Indepedent Study (I.S.) ดังนั้นแล้ว ผู้สมัครเข้าสอบทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการประเมินผลความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับ B1 หรือเทียบเท่าเพื่อวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมจะสามารถประเมินศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษได้ก่อนเข้าศึกษาและทราบว่านักศึกษามีความบกพร่องในทักษะภาษาอังกฤษหรือไม่

 • สอบสัมภาษณ์

สำหรับการสอบสัมภาษณ์นั้นคณะกรรมการฯ จะมองไปที่บุคลิกภาพ  กิริยามารยาท คำพูด การแนะนำตนเอง ทักษะการสื่อสาร และการมีมนุษย์สัมพันธ์ ว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมหรือไม่ในการเตรียมตัวเองเป็นผู้รับใช้ พร้อมทั้งยังสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมาย นิมิต และความตั้งใจในการทำพันธกิจในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และความพร้อมในการเข้าการศึกษาต่อ รวมทั้งความคาดหวังของผู้สมัครที่คิดว่าการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนั้นจะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้าง

นอกจากนี้แล้วผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมพันธกิจของคริสตจักร หน่วยงานต่างๆ  อีกด้วยเพื่อคณะกรรมการจะได้เห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อเพื่อเตรียมตัวเองในการทำพันธกิจในอนาคตหรือไม่ โดยปกติแล้วการสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อผู้สมัครหนึ่งคน และมีการเรียงลำดับผู้เข้าสัมภาษณ์ตามลำดับในการยื่นใบสมัครให้กับวิทยาลัยฯ โดยในช่วงระหว่างรอการสัมภาษณ์ผู้สมัครก็จะได้ใช้เวลาในการพูดคุยระหว่างผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในอนาคต

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท 

 1. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 60,000 บาท/ปีการศึกษา
  – ค่าเล่าเรียน 60,000 บาท/ปีการศึกษา
  – ค่าหอพักและอาหาร 20,000 บาท/ปีการศึกษา (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
  – นักศึกษาปริญญาโทไม่จำเป็นต้องอยู่หอพัก
 2. วิทยาลัยฯ จะพิจารณาทุนการศึกษาให้ร้อยละ 50 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

หมายเหตุ

 1. หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษาเพื่อสำเร็จหลักสูตร
 2. ใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร (พร้อมแนบรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป)
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาผลการศึกษา 1 ใบ
5. เอกสารรับรองบัพติศมาหรือรับรองการเป็นสมาชิกคริสตจักร
6. จดหมายรับรองจากคริสตจักรภาคที่สังกัด
7. คำพยานชีวิตของผู้สมัคร (เขียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
8. จดหมายรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาจากผู้นำคริสตจักร
9. แบบฟอร์มรับรองการให้ทุนจากผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
10. ใบรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จำนวน 2 ชุด
(สำหรับผู้สมัครที่เคยจบจากสถาบันพระคริสต์ธรรมอื่น ให้ส่งใบรับรองจากสถาบันเดิม)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

.

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

ใบสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (ป.โท)

.