mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

ซื้อหนังสือ

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ >> Facebook วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

(A) หน้งสือ วิธีการอรรถวิเคราะห์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ กิตติคุณยอห์น

โดย อาจารย์เลนนาร์ด เพียร์ซั่น ราคาเล่มละ 120 บาท

เล่ม A ปกหน้า เล่ม A ปกหลัง

(B) หนังสือ การเปรียบเทียบกิตติคุณสัมพันธ์มัทธิว มาระโก ลูกา

โดย อาจารย์เลนนาร์ด เพียร์ซั่น และครูศาสนา ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย ราคาเล่มละ 190 บาท

เล่ม B ปกหน้าเล่ม B ปกหลัง

(C) หนังสือ เราเป็นฑูตของพระคริสต์

โดย ศาสนาจารย์อรัญ ยูแบงค์ ราคาเล่มละ 140 บาท

 

เล่ม C ปกหน้า เล่ม C ปกหลัง

ราคาพิเศษแพ็คคู่

A+B = 290 บาท (กิตติคุณยอห์น+กิตติคุณสัมพันธ์มัทธิว มาระโก ลูกา)

B+C = 300 บาท (กิตติคุณสัมพันธ์มัทธิว มาระโก ลูกา+ฑูตของพระคริสต์)

A+C = 250 บาท (กิตติคุณยอห์น+ฑูตของพระคริสต์)

ค่าจัดส่ง 50 บาท ไม่เกิน 10 เล่ม (สั่งซื้อเกิน 10 เล่มติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามค่าจัดส่ง)

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ >> Facebook วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี