mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

 

ผู้สมัครต้องไปสมัครที่ศูนย์รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ รายละเอียด คลิ๊กที่นี้

 

สมัครด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์รับนักศึกษา   อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ  ( เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

  1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 
เวลา 8.30 – 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 21 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค. 2561 )

สอบสัมภาษณ์
สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และ
สอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

18 – 19 มกราคม 2561   เวลา 08.00 – 17.00 น. 
ณ ชั้น 2  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแก้วนวรัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

2 กุมภาพันธ์ 2561
ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th  หรือ คลิกที่นี่…

รายงานตัว และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
5 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
– จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง – 
 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561
4 มิถุนายน 2561

(หมายเหตุ: ในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า 10 คน คณะกรรมการจะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ครึ่งหนึ่งในช่วงเช้า และกลุ่มนี้จะสลับไปสอบวัดความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และภาษาอังกฤษในช่วงบ่าย)