mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์

mcd-14

ปณิธาน

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีเป็นสถาบัน (และชุมชนของผู้เชื่อ) ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อคริสตจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  ที่นำการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริสตจักร  ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม บนรากฐานพระกิตติคุณ

วิสัยทัศน์

“สร้างผู้รับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณ”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกฝนผู้รับใช้ให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และ มีทักษะ ความสามารถในการทำพันธกิจ  อีกทั้งเป็นผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
  2. เพื่อฝึกฝนผู้รับใช้ให้สามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนาคริสตจักรและสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณ
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย จัดการองค์ความรู้ทางคริสต์ศาสนศาสตร์  พร้อมทั้งนำไปใช้ในการพัฒนาคริสตจักรและสังคมอย่างต่อเนื่อง