ค่านิยมร่วม

“สร้างผู้รับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณ”

เรา—คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี—ยึดมั่นในความจริงของพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ดังที่ได้ระบุไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักของเชื่อของอัครธรมฑูต และหลักข้อเชื่อไนเซีย


15025400_1321904611156150_5373219711728902364_oเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้เดียว ดังที่พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง  และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6 ฉบับมาตรฐาน) และเรายอบรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

สัมพันธ์สนิทกับพระบิดา

เราพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกๆ วัน ผ่านทางการกระทำต่างๆ เช่น การเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการนมัสการพระเจ้าร่วมกับผู้อื่น

พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิต เพื่อที่เราจะสามารถสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยน และการควบคุมตนเอง (กาลาเทีย 5:22-23 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

34557777_1921611947852077_5669529402505953280_o ไม่หยุดศึกษาพระวจนะแห่งชีวิต

เราเชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ พระวจนะของพระเจ้าที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ เพราะ “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17 ฉบับมาตรฐาน) ดังนั้นเราจะมุ่งมั่นศึกษาพระคัมภีร์ตลอดชีวิตของเราเพื่อเข้าใจความจริงของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ และใช้ความจริงนั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำพันธกิจ

อุทิศชีวิตรับใช้ปวงประชา

เราอุทิศชีวิตและรับใช้ผู้คนในสังคม ทุกเชื้อชาติ สถานภาพ ศาสนา และชนชั้น ด้วยความรักและความเมตตาสงสาร  ร่วมกับองค์กรและกลุ่มต่างๆ ในการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและไม่ลำเอียงแก่ผู้คนที่ยากจน ทนทุกข์ และถูกกดขี่ข่มเหงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พวกเขาได้รับการช่วยกู้และความรักความเมตตาจากพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา และเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นบนรากฐานพระกิตติคุณ

29665123_1853134851366454_5526789212442552899_oร่วมพัฒนาคริสตจักรสู่ความไพบูลย์

เราร่วมมือกับผู้นำคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานคริสเตียนในการพัฒนาชีวิตของผู้เชื่อและการทำพันธกิจของคริสตจักร สถาบัน และหน่วยงานคริสเตียนให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อที่ผู้เชื่อจะเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:13) มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามที่พระองค์ประทาน (ยอห์น 10:10)

ประกาศพระกิตติคุณที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ประชาชาติ

เราประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์แก่ชนทุกชาติ โดยยึดมั่นว่าพระกิตติคุณที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นจะต้องกล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ในโลกนี้ และการที่พระองค์ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์