mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Daniel McGilvary

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) โดยเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้นำคริสเตียนชาวล้านนา ต่อมาในปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455)  มีการจัดตั้งโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ขึ้นอย่างอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า “พระคริสตธรรมแมคกิลวารี” (McGilvary Theological  Seminary) เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ผู้บุกเบิกการประกาศคริสต์ศาสนาในล้านนา ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” (Thailand Theological Seminary)

ในปี  ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517)  สภาคริสตจักรในประเทศไทยเห็นชอบให้พระคริสตธรรมฯ ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค จัดตั้งวิทยาลัยพายัพ  (ในปี ค.ศ. 1984 หรือ พ.ศ. 2527  วิทยาลัยพายัพได้รับสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย)   ในปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)  พระคริสตธรรมฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยพายัพอย่างเป็นทางการ โดยมีฐานะเป็น “คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี” (McGilvary Faculty of Theology)

ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)  คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี” (McGilvary College of Divinity) เพื่อเปิดโอกาสในการจัดการศึกษาด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ปัจจุบันวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรด้านคริสต์ศาสนศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  โดยเปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา