mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

TTAC

ttac-logo

.

ส่งบทความ ต้องการส่งบทความ TTAC 2023 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด แนวทางการเขียนบทความวิชาการ (Academic article guideline)

ดาวน์โหลด Template สำหรับเขียนบทความวิชาการ (Academic article template)

ดาวน์โหลด แนวทางการเขียนบทความวิจัย (Research article guideline)

ดาวน์โหลด Template สำหรับเขียนบทความวิจัย (Research article template)

ดาวน์โหลด คู่มือการอ้างอิงตามรูปแบบ APA 7th Edition

call-4-papers-ttac-2023 Guideline

 

 

Thailand Christian Theological Academic Conference  (TTAC)

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ทีแทค” เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการประดับชาติตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยและวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  มีการจัดประจำทุก ๆ ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา) โดยมีเจ้าภาพร่วมดังต่อไปนี้ 1.วิทยาลัยแสงธรรม 2.คณะคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3.คณะกรรมการคริสต์ศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ 4.วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักการและเหตุผล:

คริสต์ศาสนศาสตร์ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า จิตวิญญาณของมนุษย์ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ ศีลธรรม และจริยธรรม ผ่านทางคำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักร ได้นำองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์นี้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ถึงแม้ว่าสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนและให้ความรู้ทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์มีจำนวนน้อย แต่การศึกษาและผลิตผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาตร์ระดับชาติ จึงเป็นช่องทางที่สำคัญยิ่งให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ได้รับองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อนำเสนอผลานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
 • เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์

เวลาและสถานที่ :

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)

กำหนดการส่งและเตรียมต้นฉบับ : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2022 ถึง 25 สิงหาคม 2022

หลักเกณฑ์การยื่นผลงานวิชาการ

 1. เป็นบทความวิจัย/วิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทไทย ตามมาตรฐานทางวิชาการ
  มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร สถาบันคริสเตียน หน่วยงานคริสเตียน และสังคมไทย
 2. เป็นบทความวิจัย/วิชาการที่ไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพื้นฐานของคริสต์ศาสนา
  ไม่พาดพิง หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือความเชื่ออื่น
 3. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
  ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 (single space) ความยาว 6 – 12 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมบรรณานุกรม)
 4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งคำสำคัญ อย่างน้อย 3 คำ
 5. ส่วนประกอบ
  5.1   บทความวิจัย ต้องประกอบด้วย ความสำคัญของเนื้อหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย
  ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขตการวิจัย วิธีการดำเนินการ ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
  5.2   บทความวิชาการ ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ บทนำ เนื้อหา และบทสรุป
 6. จัดทำเชิงอรรถอ้างอิง และบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA 7th
 7. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และไม่เคยนำเสนอในการประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน

เกณฑ์การพิจารณา: 

ผลงานวิชาการส่งเข้าจะได้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (รายชื่อผู้ทรงคลิ๊กที่นี้ คำสั่งที่ 315-2564 ) โดยเป็นผู้ทรงภายในและภายนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างละ 1 ท่าน การส่งผลงานวิชาการจะเป็นในลักษณะ Double Blind คือผู้ส่งผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบถึงตัวตนของอีกฝ่าย โดยเกณฑ์การพิจารณาจะความถูกต้องเหมาะสมของ บทคัดย่อ คำนำ เนื้อหา สรุป การอ้างอิง และ คุณภาพทางวิชาการ

 

Template แนวทางการเขียนบทความเพื่อนำเสนอในงาน TTAC :

Template บทความวิชาการ ไฟล์ Word (.docx)

Template บทความวิชาการ ไฟล์ PDF (.pdf)

Template บทความวิจัย ไฟล์ Word (.docx)

Template บทความวิชาการ ไฟล์ PDF (.pdf)

การเผยแพร่ผลงาน :

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2022 (e-proceedings)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2021 (e-proceedings)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2020 (e-proceeding)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2019

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2018

รายงานสืบเนื่อง TTAC-2017