mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

TTAC

ttac-logo

 

การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Thailand Christian Theological Academic Conferrence  (TTAC)

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ทีแทค” เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการประดับชาติตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยและวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  มีการจัดประจำทุก ๆ ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา) โดยมีเจ้าภาพร่วมดังต่อไปนี้ 1.วิทยาลัยแสงธรรม 2.คณะกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.คณะกรรมการคริสต์ศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ 4.วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักการและเหตุผล:

คริสต์ศาสนศาสตร์ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า จิตวิญญาณของมนุษย์ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ ศีลธรรม และจริยธรรม ผ่านทางคำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักร ได้นำองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์นี้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ถึงแม้ว่าสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนและให้ความรู้ทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์มีจำนวนน้อย แต่การศึกษาและผลิตผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาตร์ระดับชาติ จึงเป็นช่องทางที่สำคัญยิ่งให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ได้รับองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อนำเสนอผลานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
 • เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์

เวลาและสถานที่ :

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

กำหนดการส่งและเตรียมต้นฉบับ : 

การยื่นผลงานวิชาการ – ระหว่าง 1 ธันวาคม 2017 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2018

 1. เป็นบทความทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในเชิงวิชาการ มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร สถาบันคริสเตียน
  หน่วยงานคริสเตียน และสังคมไทย
 2. เป็นบทความทางวิชาการที่ไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพื้นฐานของคริสต์ศาสนา
 3. เนื้อหาต้องไม่พาดพิงหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือความเชื่ออื่น
 4. เป็นบทความทางวิชาการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
  ฟอนต์ CordiaUPC  ขนาดตัวอักษร 14 (single space) ความยาว 6 – 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวม บรรณานุกรม)
 5. มีบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract รวมทั้งคำสำคัญอย่างน้อย 3 คำ
 6. บทความต้องมี 3 ส่วนหลักคือ บทนำ เนื้อหา และบทสรุป ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
 7. จัดทำเชิงอรรถอ้างอิง และบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน Turabian (MCD Turabian)
 8. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือไม่เคยนำเสนอในการประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน

 

เกณฑ์การพิจารณา: 

ผลงานวิชาการส่งเข้าจะได้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (รายชื่อผู้ทรงคลิ๊กที่นี้ มพย 59-2561) โดยเป็นผู้ทรงภายในและภายนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างละ 1 ท่าน การส่งผลงานวิชาการจะเป็นในลักษณะ Double Blind คือผู้ส่งผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบถึงตัวตนของอีกฝ่าย โดยเกณฑ์การพิจารณาจะความถูกต้องเหมาะสมของ บทคัดย่อ คำนำ เนื้อหา สรุป การอ้างอิง และ คุณภาพทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงาน : 

รวมบทคัดย่อผลงานวิชการ TTAC-2019

รายงานสืบเนื่อง TTAC-2017

รายงานสืบเนื่อง TTAC-2018

Facebook – Thailand Theological Academic Conference