mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

TTAC

ttac-logo

 

Template แนวทางการเขียนบทความ TTAC :

Template แนวทางการเขียนบทความวิชาการ (.docx)

Template แนวทางการเขียนบทความวิชาการ (.PDF)

Template แนวทางการเขียนบทความวิจัย (.docx)

Template แนวทางการเขียนบทความวิจัย (.PDF)

การเผยแพร่ผลงาน :

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2021 (e-proceedings)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2020 (e-proceeding)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2019

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2018

รายงานสืบเนื่อง TTAC-2017

 

call-for-papers-ttac20222

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Thailand Christian Theological Academic Conference  (TTAC)

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ทีแทค” เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการประดับชาติตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยและวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์  มีการจัดประจำทุก ๆ ปี (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา) โดยมีเจ้าภาพร่วมดังต่อไปนี้ 1.วิทยาลัยแสงธรรม 2.คณะคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3.คณะกรรมการคริสต์ศาสนศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ 4.วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักการและเหตุผล:

คริสต์ศาสนศาสตร์ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า จิตวิญญาณของมนุษย์ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ ศีลธรรม และจริยธรรม ผ่านทางคำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักร ได้นำองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์นี้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ถึงแม้ว่าสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนและให้ความรู้ทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์มีจำนวนน้อย แต่การศึกษาและผลิตผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาตร์ระดับชาติ จึงเป็นช่องทางที่สำคัญยิ่งให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันต่างๆได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ได้รับองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อนำเสนอผลานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
 • เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่นๆที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์

เวลาและสถานที่ :

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)

กำหนดการส่งและเตรียมต้นฉบับ : ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2021 ถึง 24 กันยายน 2021

หลักเกณฑ์การยื่นผลงานวิชาการ

 1. เป็นบทความวิจัย/วิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทไทย ตามมาตรฐานทางวิชาการ
  มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร สถาบันคริสเตียน หน่วยงานคริสเตียน และสังคมไทย
 2. เป็นบทความวิจัย/วิชาการที่ไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนพื้นฐานของคริสต์ศาสนา
  ไม่พาดพิง หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือความเชื่ออื่น
 3. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word
  ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 (single space) ความยาว 6 – 12 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมบรรณานุกรม)
 4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งคำสำคัญ อย่างน้อย 3 คำ
 5. ส่วนประกอบ
  5.1   บทความวิจัย ต้องประกอบด้วย ความสำคัญของเนื้อหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย
  ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขตการวิจัย วิธีการดำเนินการ ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
  5.2   บทความวิชาการ ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ บทนำ เนื้อหา และบทสรุป
 6. จัดทำเชิงอรรถอ้างอิง และบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA
 7. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และไม่เคยนำเสนอในการประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน

เกณฑ์การพิจารณา: 

ผลงานวิชาการส่งเข้าจะได้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (รายชื่อผู้ทรงคลิ๊กที่นี้ มพย.328-2563) โดยเป็นผู้ทรงภายในและภายนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างละ 1 ท่าน การส่งผลงานวิชาการจะเป็นในลักษณะ Double Blind คือผู้ส่งผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบถึงตัวตนของอีกฝ่าย โดยเกณฑ์การพิจารณาจะความถูกต้องเหมาะสมของ บทคัดย่อ คำนำ เนื้อหา สรุป การอ้างอิง และ คุณภาพทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงาน :

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2021 (e-proceedings)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2020 (e-proceeding)

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2019

รายงานสืบเนื่อง-TTAC-2018

รายงานสืบเนื่อง TTAC-2017