mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

ห้องนมัสการแฮมลิน

ด้านนอกห้องนมัสการแฮมลินห้องนมัสการแฮมลิน เป็นห้องนมัสการที่อยู่ในอาคารเรียนชั้นที่ 2 ภายในอาคารสูง 3 ชั้นของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องประกอบศาสนพิธี ให้ความรู้ด้านศาสนศาสตร์ การนมัสการและภาวนาอธิษฐาน

 

 

 

 

 

 

จอห์น อี แฮมลิน

ห้องนมัสการแฮมลิน ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสนาจารย ดร.จอห์น อี แฮมลิน ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์ของประเทศไทย ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเชยงใหม (Thailand Theological Seminary หรือ TTS) เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ โดยรวมโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค จัดตั้งเป็นวิทยาลัยพายัพและเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517)

 

 

 

 

 

 

 

ด้านในห้องนมัสการแฮมลินห้องนมัสการแฮมลิน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูด้วยไม้ขัดมัน มีขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จากโครงสร้างเดิมของสถาปนิกซึ่งเป็นเพียงห้องโล่ง ๆ ศาสนาจารย์ วิลเลียม เจ. โยเดอร์ คณบดีคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี (ในสมัยนั้น) จึงได้มอบหมายให้ผู้ปกครอง ไสว ชินวงศ์ ศิลปินประจำคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีเป็นผู้ออกแบบและตกแตงภายในห้องให้เหมาะสมกับการเป็นห้องนมัสการ โดยศาสนาจารย์วิลเลียม เป็นผู้นำความคิดในเรื่องการออกแบบ ที่ตองการให้เป็นห้องที่สามารถมองออกไปด้านนอกได้และให้แสงผ่านเข้ามาในห้องได้โดยไม่ใช้วิธี สร้างหน้าต่างแบบเปิด-ปิด เพื่อตัดเสียงรบกวนจากภายนอก ผู้ปกครองไสว จึงได้นำศิลปะกระจกสี (Stained Glass) มาใช้ตกแต่งภายในห้องนมัสการแฮมลิน