mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

บุคลากร

คณบดีเกียรติคุณ

William J. Yoderศาสนาจารย์ วิลเลี่ยม เจ. โยเดอร์

——————————————————–

อาจารย์อาวุโส

Robert Collinsศาสนาจารย์ โรเบิรต์ คอลลินส์

———————————————————


กรรมการบริหาร

คณบดีดร.สาธนัญ

ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ

——————————————————–

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์อ.ชัยพรศาสนาจารย์ ชัยพร ปัญญา

——————————————————–

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.แทนอาจารย์ สันติภาพ วิริโยทัย

——————————————————–

หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี)
อ.ดวงสุดาอ.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย

——————————————————–

หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)
ดร.สกุณี เกรียงชัยพรดร.สกุณี เกรียงชัยพร

——————————————————–

อนุศาสก
อ.มานิตย์ศาสนาจารย์ มานิตย์ มณีวงค์

——————————————————–


อาจารย์ประจำ
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

Dr. Brian D. Limaดร.ไบรอัน ดี ลิม่า

——————————————————–

ดร.ชนันภรณ์ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

——————————————————–

อ.เอสเธอร์ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน

——————————————————–

อ.พร้อมอาจารย์ พิเชฐ จันทรรัตน์

——————————————————–

มูน ซัง พาร์คอาจารย์ มูน ซัง พาร์ค

——————————————————–

ซัน ฮี คิมอาจารย์ ซัน ฮี คิม

——————————————————–

อ.สุภัทราครูศาสนา สุภัทรา อินต๊ะเทพ

——————————————————–

yeom

ศาสนาจารย์ ดร. ซึน ซึง ยอม


บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

กัจมาต์ วิสุทธิชนคุณกัจมาต์ วิสุทธิชน
เลขานุการ วิทยาลัยฯ

——————————————————–

นันทน์ ศิริสุจินต์คุณนันทน์ ศิริสุจินต์
ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

——————————————————–

ผป.วรขาติ แผ่นชัยภูมิ

ผู้ปกครอง วรชาติ แผ่นชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน