mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

บุคลากร

คณบดีเกียรติคุณ

William J. Yoderศาสนาจารย์ วิลเลี่ยม เจ. โยเดอร์

——————————————————–

อาจารย์อาวุโส

Robert Collinsศาสนาจารย์ โรเบิรต์ คอลลินส์

———————————————————


กรรมการบริหาร

รักษาการคณบดีอ.ดวงสุดาครูศาสนา ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย

——————————————————–

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์อ.ชัยพรศาสนาจารย์ ชัยพร ปัญญา

——————————————————–

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.แทนอาจารย์ สันติภาพ วิริโยทัย

——————————————————–

หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี)
อ.ดวงสุดาครูศาสนา ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย

——————————————————–

หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)
ดร.สกุณี เกรียงชัยพรดร.สกุณี เกรียงชัยพร

——————————————————–

อนุศาสก
อ.มานิตย์ศาสนาจารย์ มานิตย์ มณีวงค์

——————————————————–


อาจารย์ประจำ
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ดร.ชนันภรณ์อนุศาสนาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

——————————————————–

อ.เอสเธอร์ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน

——————————————————–

อ.โฟลเรียน
ศาสนาจารย์ โฟลเรียน เฟิร์ก

——————————————————–

อาจารย์ อิฏฐพล ดวงนภา

——————————————————–

มูน ซัง พาร์คอาจารย์ มูน ซุง พาร์ค

——————————————————–

ศาสนาจารย์ ผศ. ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ

——————————————————–

ซัน ฮี คิมอาจารย์ ซัน ฮี คิม

——————————————————–

อ.สุภัทราครูศาสนา สุภัทรา อินต๊ะเทพ

——————————————————–

ศาสนาจารย์ ดร.จุน ฮยอง โช

——————————————————–

yeom

ศาสนาจารย์ ดร. ซึน ซึง ยอม

——————————————————–

อนุศาสนาจารย์ วีระเดช กันธิพันธิ์

——————————————————–

อาจารย์ วิทยา พุทธรักษา


บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

กัจมาต์ วิสุทธิชนคุณกัจมาต์ วิสุทธิชน
เลขานุการ วิทยาลัยฯ

——————————————————–

ผป.วรขาติ แผ่นชัยภูมิ

ผู้ปกครอง วรชาติ แผ่นชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน