mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

บุคลากร

คณบดีเกียรติคุณ

William J. Yoder

ศาสนาจารย์ วิลเลี่ยม เจ. โยเดอร์

——————————————————–

อาจารย์อาวุโส

Robert Collins

ศาสนาจารย์ โรเบิรต์ คอลลินส์

———————————————————


กรรมการบริหาร

รักษาการคณบดีอ.ดวงสุดา

ครูศาสนา ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย

——————————————————–

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์อ.ชัยพร

ศาสนาจารย์ ดร.ชัยพร ปัญญา

——————————————————–

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.แทน

อาจารย์ สันติภาพ วิริโยทัย

——————————————————–

หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (ปริญญาตรี)
อ.ดวงสุดา

ครูศาสนา ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย

——————————————————–

หัวหน้าสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)
ดร.สกุณี เกรียงชัยพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร

——————————————————–

อนุศาสก
อ.มานิตย์

ศาสนาจารย์ มานิตย์ มณีวงค์

——————————————————–


อาจารย์ประจำ
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ดร.ชนันภรณ์

ศาสนาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

——————————————————–

อ.เอสเธอร์

ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน

——————————————————–

อาจารย์ อิฏฐพล ดวงนภา

——————————————————–

มูน ซัง พาร์ค

อาจารย์ มูน ซุง พาร์ค

——————————————————–


มูน ซัง พาร์ค

Rev. Myoung Ho Yang

——————————————————–

ศาสนาจารย์ ผศ. ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ

——————————————————–

ซัน ฮี คิม

อาจารย์ ซัน ฮี คิม

——————————————————–

อ.สุภัทรา

ครูศาสนา สุภัทรา อินต๊ะเทพ

——————————————————–

ศาสนาจารย์ ดร.จุน ฮยอง โช

——————————————————–

yeom

ศาสนาจารย์ ดร. ซึน ซึง ยอม

——————————————————–

ศาสนาจารย์ วีระเดช กันธิพันธิ์

——————————————————–

อาจารย์ วิทยา พุทธรักษา


บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

กัจมาต์ วิสุทธิชน

คุณกัจมาต์ วิสุทธิชน
เลขานุการ วิทยาลัยฯ

——————————————————–