mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตรimg_8014

ภาษาไทย:                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:             BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):            ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย):             ศศ.บ. (คริสต์ศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):      Bachelor of Arts (Christian Theology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):        B.A. (Christian Theology)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                        130 หน่วยกิตการเรียนการสอน

แบ่งเป็น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน                                                  30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

(กลุ่มวิชาเอกบังคับ)                                  ไม่น้อยกว่า              82 หน่วยกิต

(กลุ่มวิชาเอกเลือก)                                   ไม่น้อยกว่า              12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9b-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-60