mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

หลักสูตรพระคริสต์ธรรม Master of Divinity (M.Div.)

poster-pr-m-div-ver-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

เอกสารประกอบการสมัคร 2019

การสอบคัดเลือก

  • การสอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์

การสอบนี้เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ของผู้สมัครว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์มากน้อยเพียงไร    สำหรับการสอบนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบและเป็นระบบออนไลน์เพื่อเป็นการวัดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้วย เนื่องจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ควบคู่ไปการการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ผู้สอบจะได้รับกระดาษจดบันทึกและปากกาในกรณีที่ต้องการจดบันทึกความจำ หรือเขียนโครงร่าง แต่ข้อความที่ปรากฏในกระดาษจดบันทึกนี้จะไม่สามารถนำมาตรวจให้คะแนนได้

  • สอบความรู้พื้นฐานภาษbible4าอังกฤษ

เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 4 วิชา ดังนั้นแล้ว ผู้สมัครเข้าสอบทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการประเมินผลความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมจะสามารถประเมินศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษได้ก่อนเข้าศึกษาและทราบว่านักศึกษามีความบกพร่องในทักษะภาษาอังกฤษหรือไม่

  • สอบสัมภาษณ์

สำหรับการสอบสัมภาษณ์นั้นคณะกรรมการฯ จะมองไปที่บุคลิกภาพ  กิริยามารยาท คำพูด การแนะนำตนเอง ทักษะการสื่อสาร และการมีมนุษย์สัมพันธ์ ว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมหรือไม่ในการเตรียมตัวเองเป็นผู้รับใช้ พร้อมทั้งยังสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมาย นิมิต และความตั้งใจในการทำพันธกิจในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และความพร้อมในการเข้าการศึกษาต่อ รวมทั้งความคาดหวังของผู้สมัครที่คิดว่าการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนั้นจะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้าง

นอกจากนี้แล้วผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมพันธกิจของคริสตจักร หน่วยงานต่างๆ  อีกด้วยเพื่อคณะกรรมการจะได้เห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อเพื่อเตรียมตัวเองในการทำพันธกิจในอนาคตหรือไม่ โดยปกติแล้วการสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อผู้สมัครหนึ่งคน และมีการเรียงลำดับผู้เข้าสัมภาษณ์ตามลำดับในการยื่นใบสมัครให้กับวิทยาลัยฯ โดยในช่วงระหว่างรอการสัมภาษณ์ผู้สมัครก็จะได้ใช้เวลาในการพูดคุยระหว่างผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในอนาคต

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

เอกสารประกอบการสมัคร 2019