mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

หลักสูตร ปริญญาตรี (B.A.) & ปริญญาโท (M.A.)

ประกาศรับสมัคร 2019

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

เอกสารประกอบการสมัคร 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี

6a0120a4f88a1c970b017ee3be28fd970d

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรแล้ว
 3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน
 4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

(ให้นำแฟ้มสะสมงานมาในวันสัมภาษณ์ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครได้มีส่วนร่วม)

 • ปริญญาโท
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 2. รับบัพติศมามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร
 3. มีประสบการณ์ในการร่วมรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรและชุมชน อย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการ
 4. ยอมรับหลักข้อเชื่อและธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

การสอบคัดเลือก

 • การสอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์

การสอบนี้เป็นการวัดความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ของผู้สมัครว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์มากน้อยเพียงไร    สำหรับการสอบนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบและเป็นระบบออนไลน์เพื่อเป็นการวัดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้วย เนื่องจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรม มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ควบคู่ไปการการสอนในชั้นเรียนตามปกติ ผู้สอบจะได้รับกระดาษจดบันทึกและปากกาในกรณีที่ต้องการจดบันทึกความจำ หรือเขียนโครงร่าง แต่ข้อความที่ปรากฏในกระดาษจดบันทึกนี้จะไม่สามารถนำมาตรวจให้คะแนนได้

 • สอบความรู้พื้นฐานภาษbible4าอังกฤษ

เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์  วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพนั้น นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 4 วิชา ดังนั้นแล้ว ผู้สมัครเข้าสอบทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการประเมินผลความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมจะสามารถประเมินศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษได้ก่อนเข้าศึกษาและทราบว่านักศึกษามีความบกพร่องในทักษะภาษาอังกฤษหรือไม่

 • สอบสัมภาษณ์

สำหรับการสอบสัมภาษณ์นั้นคณะกรรมการฯ จะมองไปที่บุคลิกภาพ  กิริยามารยาท คำพูด การแนะนำตนเอง ทักษะการสื่อสาร และการมีมนุษย์สัมพันธ์ ว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมหรือไม่ในการเตรียมตัวเองเป็นผู้รับใช้ พร้อมทั้งยังสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมาย นิมิต และความตั้งใจในการทำพันธกิจในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และความพร้อมในการเข้าการศึกษาต่อ รวมทั้งความคาดหวังของผู้สมัครที่คิดว่าการเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนั้นจะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านใดบ้าง

นอกจากนี้แล้วผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมพันธกิจของคริสตจักร หน่วยงานต่างๆ  อีกด้วยเพื่อคณะกรรมการจะได้เห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อเพื่อเตรียมตัวเองในการทำพันธกิจในอนาคตหรือไม่ โดยปกติแล้วการสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อผู้สมัครหนึ่งคน และมีการเรียงลำดับผู้เข้าสัมภาษณ์ตามลำดับในการยื่นใบสมัครให้กับวิทยาลัยฯ โดยในช่วงระหว่างรอการสัมภาษณ์ผู้สมัครก็จะได้ใช้เวลาในการพูดคุยระหว่างผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในอนาคต

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

 1. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ 94,000 บาทต่อ 1 ปีการศึกษา
  – ค่าเล่าเรียน 74,000 บาท/ปีการศึกษา
  – ค่าหอพักและอาหาร (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์) 20,000 บาท/ปีการศึกษา
  – นักศึกษาปริญญาตรีต้องอยู่หอพัก
 2. วิทยาลัยฯ จะพิจารณาทุนให้ร้อยละ 50 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  แต่จะพิจารณาทุนตามความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท

หมายเหตุ

 1. หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลา 4 ปีการศึกษาเพื่อสำเร็จหลักสูตร
 2. หลักสูตรปริญญาโทใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษาเพื่อสำเร็จหลักสูตร
 3. ใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

เอกสารประกอบการสมัคร 2019