mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์img_8019

ภาษาอังกฤษ:             MASTER OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย):              ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):        Master of Arts (Christian Theology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):         M.A. (Christian Theology)

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       90 หน่วยกิตdsc06937

โครงสร้างการศึกษา แผน ข ดังนี้

ศึกษารายวิชา            84           หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ           6           หน่วยกิต

 

 

 

แผนการเรียน

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%9b-%e0%b9%82%e0%b8%97-60-rev